Phone:+6016 5568715(8AM-11AM) 800-123-456
 

Archive for February, 2000

 
  • 禪與現代生活

    佛教的禪修 WordPress PDF Light Viewer Plugin   佛教的禪修馬來西亞佛教青年總會主辦 孝恩集團、馬來西亞佛光山、法鼓山馬來西亞道場協辦   2016年佛教當代關懷研討會 禪與現代生活   主題演講:佛教的禪修 開印比丘 (20161112-13會議論文,20170208增訂)   

     
  •